Eika Balansert er et internasjonalt kombinasjonsfond som investerer i aksjer og rentepapirer. Fondet investerer i aksjer som er notert på børs eller regulerte markedsplasser i Norge og Norden. Rentepapirene har varierende kredittrisiko og løpetid. 
Fondet hadde en avkastning på 2,81 % i mars måned. Det er 0,03 % sterkere enn sin referanseindeks som består av 50 % VINX Benchmark Cap NOK NI og 50 % NORM. Fondet har en avkastning på 4,70% hittil i år.

Makro

Alle de fire nordiske aksjemarkedene leverte god avkastning i mars. I Norge, Sverige og Danmark endte oppgangen på henholdsvis. 4,8 %, 4,9 % og 4,0 %, i lokal valuta.

Råvarer steg generelt i mars drevet av sterke makrotall og dempet frykt for en nedtur i kinesisk økonomi. Konflikten i Midtøsten har ikke de eskalert slik mange trodde, og Ukrainas angrep på oljeinfrastruktur i Russland har drevet oljeprisen opp om lag 5 USD i løpet av måneden. Oljeprisen nærmer seg nå nivåene fra sensommeren i fjor og markedet begynner å spekulere i om OPEC vil øke produksjonen noe etter neste møte som er i juni.

Amerikansk økonomi vokser fortsatt godt, med et sterkt arbeidsmarked og moderat lønnsvekst. Inflasjonen fortsetter å moderere seg, og de siste inflasjonstallene kom inn som forventet. Samlet sett har dette har ført til at markedets forventninger om rentekutt har falt de siste månedene. Dette er også i tråd med signalene fra den amerikanske sentralbanken etter rentemøtet før påske hvor de må se en mer stabil nedgang i inflasjonen mot 2 %-målet uten at arbeidsledigheten stiger kraftig før de gjør noe med styringsrenten. Median anslaget for medlemmene i den pengepolitiske komiteen (FOMC) ble liggende på tre rentekutt i 2024. Den amerikanske sentralbanksjefen minnet også igjen om at deres mandat både omfatter å holde en lav og stabil prisvekst samtidig som de skal oppnå maksimal sysselsetting. Disse to hensynene kan ofte gå mot hverandre, noe som innebærer at utviklingen i styringsrenten fremover vil være svært avhengig av makroutviklingen fremover. Sentralbanksjefen understreket også risikoen for at en uventet svekkelse i arbeidsmarkedet vil kunne kreve en raskere pengepolitisk respons enn det de ser for seg i dag.

Aksjemarkedet var sterkt også i mars, med en fortsatt oppgang i et bredere utvalg av selskaper og sektorer enn det man så gjennom 2023, hvor en stor del av oppgangen var drevet av de aller største selskapene og selskaper knyttet til kunstig intelligens. 

Aksjer

Norge

Schibsted hadde en sterk positiv utvikling i mars. Selskapet har vært igjennom en total transformasjon det siste året og er nå blitt en ren markedsplass. Aksjen steg 11,29 % i mars da ledelsen la frem en modell for hvordan de skal distribuere kontantene etter salg av Adevinta og News Media-virksomheten sin.

Kongsberg Gruppen fortsetter å stige på høye forventninger om ordre fremover. I mars annonserte de en kontrakt mot Sverige og Finland på totalt 1,2 milliarder kroner, hvilket er den første «Nato-relaterte» ordren de har fra disse landene. I tillegg annonserte de en investering på 640 millioner kroner sammen med den norske stat hvor ambisjonen er å effektivisere leveransetiden. Aksjen endte opp 10,79 % i mars. 

Tungvekteren Equinor steg 9,22 % etter at gassprisen steg gjennom mars. Dette er trolig grunnet sterkere oljepris på bakgrunn av forventningen om en sterkere økonomi.

Norwegian Air Shuttle (NAS) falt 6,35% i mars da en av de største aksjonærene solgte litt aksjer i selskapet. Dette er en aksjonær med mange aksjer som har gjort tilsvarende salg på samme tid tidligere og kom ikke som noen overraskelse på markedet. Med Widerøe-synergier, mindre konkurranse fra SAS, en sterk balanse og begrenset tilgjengelighet på fly grunnet leveringsproblematikk for Boeing – ser selskapet fortsatt attraktivt ut.

Norden 

Novo Nordisk var opp 10 % i mars på bakgrunn av positive nyheter på selskapets kapitalmarkedsdag. På denne dagen meldte selskapet både om lovende resultater for neste generasjons fedmeprodukter og et positivt bilde vedrørende produksjonskapasiteten fremover. 

Volvo, som produserer lastebiler og anleggsmaskiner, var opp 10,3 % i mars. Vi traff nylig selskapet og fikk et positivt inntrykk til evnen å opprettholde sterke marginer til tross for noe lavere volumer i markedet.

Forsvarsselskapet Saab var opp 17 % i mars, blant annet støttet av Sveriges inntreden i NATO. Eika Norden har tidligere ekskludert investeringer i forsvarsaksjer, men i lys av den russiske invasjonen av Ukraina vurderte vi i 2023 ekskluderingene av norske Kongsberg og svenske Saab på nytt. Konklusjonen var at de nordiske leverandørene ikke produserer kontroversielle våpen (kjernevåpen eller klasevåpen) og har strenge regler for hvem man selger våpen til. I tillegg vurderer vi det som viktig å bygge opp en europeisk industriell base for produksjon av våpen til selvforsvar. 

Etter at både Swedbank og Handelsbanken var opp mer enn 10 % i løpet av februar, falt de begge tilbake om lag 2 % i mars. Svenske bankaksjer var presset gjennom 2023 grunnet frykt rundt både boligmarkedet og markedet for næringseiendom, men forventninger om noe lavere styringsrenter fremover gir nå grunn til å tro på en bedre utvikling i boligmarkedet. Samtidig vurderer vi prisingen av bankaksjer som attraktiv, også hensyntatt de lavere rentene fremover. 

Renter      

Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling også i mars. Aktiviteten i førstehåndsmarkedet har vært stor med mange emisjoner både innen norsk High Yield og Investment Grade, mens lange obligasjonsrenter og kredittspreader har falt noe.

Vinnere     

  • Schibsted ASA - B                  11,29 %
  • Kongsberg Gruppen               10,79 %
  • Novo Nordisk A/S                    9,78 %

Tapere                                          

  • Hoegh Autoliners ASA           - 11,67 %
  • Norwegian Air Shuttle ASA   -   6,35 %           
  • Nordic Semiconductor            -  5,30 %

 

 

 

 

 

 

  

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.