Status                                                                                                                                                                                                                                                                           

Eika Norden fondet steg 0,77 % i januar. Til sammenligning steg det nordiske aksjemarkedet med 0,83 %, målt i norske kroner. Inngangen til 2024 har vært preget av en forsiktig posisjonering i aksjemarkedet hvor økonomiske vekstsensitive sektorer, som energi og råvarer, utviklet seg relativt svakere enn mindre sensitive sektorer, som helse. Etter en sterk oppgang de siste par månedene av 2023 har investorer forskuttert tidlige rentekutt fra sentralbankene i 2024. Men etter siste rentemøte i USA er nå forventningen om det første rentekuttet (i mars) nå forskjøvet noe ut i tid. Vår holdning er at kortsiktige svingninger drevet av forventninger rundt rentekutt vil måtte regnes med i månedene som kommer, men det viktigste for markedet på sikt er retningen, og rentekuttene vil komme. Råvarepriser vil fortsatt trekke inflasjonen nedover (så lenge Kina ikke viser tegn til sterk vekst) men rentene vil ikke falle veldig mye siden arbeidsmarkedet fortsatt vil holde seg forholdsvis godt, og sentralbanker vil unngå å kutte renten for mye for ikke å overstimulere økonomien.

I forvaltningen av Eika Norden inn i 2024 er det spesielt to temaer vi følger nøye med på, og som vi innretter fondet mot. For det første vil arbeidsmarkedet holde seg forholdsvis stabilt og arbeidstakere vil oppleve positiv reallønnsvekst inn i 2024. Hjulpet av rentekutt vil derfor forbrukertilliten kunne styrke seg og dette vil stimulere til forbruksvekst. For det andre vil global industriproduksjon begynne å bedre seg ila først halvår. Målinger for global industriproduksjon har vist en kontraksjon over lengre tid. Denne målingen nådde sitt svakeste nivå i juli 2023 og har gradvis bedret seg siden. Den siste målingen for globale industriproduksjon i januar (PMI) har bedret seg noe og indikerer en flat, og ikke lenger fallende, utvikling. Lagernedbyggingen i industrien nærmer seg slutten, noe som åpner for sterkere produksjonsvekst etter hvert. I dette scenario forventer vi at etterspørselen etter varige forbruksvarer vil ta seg opp, etterfulgt av bedring i industriproduksjon og vekst i inntjening. For Eika Norden betyr dette at vi posisjonerer porteføljen med overvekt i konsumrelatert selskaper og industriselskaper. Strategien for forvaltningen fortsetter også å posisjonere porteføljen mot selskaper som har en attraktiv kombinasjon av kvalitet og vekst, og som i tillegg vil være attraktive selskaper hvis rentetoppen er nådd.     

Avkastning i januar 

Novo Nordisk, som leverer medisiner for behandling av diabetes og fedme, var den største bidragsyteren i januar med en oppgang på 12.4 % målt i norske kroner. Selskapet fortsetter å vokse raskt og meldte nylig både sterke tall og solide forventninger til utviklingen i 2024. Smykkeprodusenten Pandora har også rapportert om sterk vekst og aksjen fortsatte å være sterk i januar med en oppgang på 9.4 %, etter at aksjen doblet seg i 2023.

På den negative siden var H&M ned 15.6 % etter at selskapet rapporterte svake Q4-tall og administrerende direktør gikk av på dagen. Selskapet har ikke levd opp til våre forventninger om marginforbedring og vi har derfor redusert posisjonen etter disse nyhetene. Ericsson, som produserer telekom-utstyr, falt 7 % i januar selv om rapporten for fjerde kvartal isolert sett var bedre enn ventet. Markedet for telekom-utstyr har vært svakt gjennom 2023 etter at telekom-operatører har redusert investeringene i mobilnett. Vi ser det som sannsynlig at denne trenden snur i løpet av 2024. 

 

 

 

 

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.